วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม บ้านโนนเหม่น หมู่ที่ 9 (สายบ้านโนนเหม่น - บ้านดอนข้าวโพด) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองห้าง (สายนานางกนกศรี จ่าบาล) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 8 (สายข้างโรงเรียนบ้านหนองห้าง) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเมืองพลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองพล ประจำปีการศึกษา 1/2567 (ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาปรับปรุงคันคลองชลประทาน บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 (ช่วงบ้านท่าหลวง - บ้านหญ้าคา) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 8 (สายบ้านหันใหญ่ - บ้านหนองห้าง) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน ผฉ 7648 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาก่อสร้างทางระบายน้ำพร้อมขยายผิวทาง บ้านตำแย หมู่ที่ 2 (ถนนสายบ้านตำแย - บ้านหันใหญ่แม่เอีย(ช่วงโรงงานไนท์แอพพาเรล)) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหันใหญ่แม่เอีย หมู่ที่ 10 (สายหลังโรงเรียนบ้านหันใหญ่) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหันใหญ่ หมู่ที่ 6 (สายบ้านนางอนันต์ - บ้านนางวราณีย์) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง