วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.พ. 2567
จ้างเหมาบริการเครื่องเสียงและเวทีขนาดเล็ก 3x 7 เมตร ตามโครงการสืบสานประเพณีไหว้พระเจ้าใหญ่ บุญกุ้มข้าวใหญ่ตำบลเมืองพล ประจำปีงบปประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
จ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่มตามโครงการสืบสานประเพณีไหว้พระเจ้าใหญ่ บุญกุ้มข้าวใหญ่ตำบลเมืองพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ระบบ inverter ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 บ้านทับบา หมู่ที่ 3 (ลำห้วยหนองแซง) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีคัดเลือก
1  ก.พ. 2567
จ้างเหมาตกแต่งและจัดสถานที่ตามโครงการร่วมกิจกรรมงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีเมืองพล ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหันใหญ่แม่เอีย หมู่ที่ 10 (สายบ้านตำแย - บ้านหันใหญ่แม่เอีย) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชาดอำนวย หมู่ที่ 11 (สายบ้านชาด - บ้านชาดอำนวย) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ระบบ inverter ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2567
ก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 บ้านทับบา หมู่ที่ 3 (ลำห้วยหนองแซง) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น