วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2567
จ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านหันใหญ่ หมู่ที่ 6 ( สายบ้านหันใหญ่ - บ้านหนองห้าง) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2567
จ้างเหมาก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร บ้านหันใหญ่ หมู่ที่ 6 (สายบ้านหันใหญ่ - บ้านหนองห้าง) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
ซื้อของรางวัลและวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
จ้างเหมาตกแต่งและจัดสถานที่โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
จ้างเหมาจัดนิทรรศการเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการเครื่องเสียงตามโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
จ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่มตามโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการเครื่องเสียงตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประชาชนทั่วไป ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาพิธีเปิด - ปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง