วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ธ.ค. 2566
ซื้อถ้วยรางวัล จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2566
ซื้ออุปกรณ์สำหรับจุดตรวจ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่งขันกีฬาและตกแต่งสถานที่โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2566
ซื้อชุดกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 220 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกลาปีใหม่ ปี 2567 และประชาสัมพันธ์รณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกลาปีใหม่ ปี 2567 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะขนาด 1 ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย ยี่ห้อ ISUZU ทะเบียน ผษ 7427 ขอนแก่น รหัสครุภัณฑ์ 500 - 63 - 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 4 (สาย ปั๊มน้ำมัน ปตท. - วัดขวัญเมืองพลาราม) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทับบา หมู่ที่ 3 (สายแยกบ้าน น.ส.ราตรี - บ้านนางสังวาส) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
จ้างเหมายานพาหนะ (ไป-กลับ) จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง