วันที่
ชื่อเรื่อง
6  พ.ย. 2566
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลเมืองพล ประจำปี 2567 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
จ้างเหมาขุดลอกวัชพืช บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำท่าน้ำบริเวณสระด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเมืองพลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล(ระหว่างวันที่ 1 - 16 พฤศจิกายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
จ้างเหมาขุดลอกทางระบายน้ำและกำจัดวัชพืช ริมถนนทางหลวงหมายเลข 2 และริมถนนทางหลวง หมายเลข 2440 บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 4 และบ้านตำแย หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง