วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมประกาศฯ จำนวน ๔๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2566
จ้างเหมาทำป้ายแผ่นเหล็กชุบซิงค์ ขนาด 0.6 x 1.8 เมตร ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง เสา 2 ต้น พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนเหม่น หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 7 (สายบ้านหันใหญ่ - บ้านโนนเหลื่อม) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้อกระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 60 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง