วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถรับ-ส่งนักเรียน ทะเบียน นค 150 ขอนแก่น 001 - 54 - 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตำแย หมู่ที่ 2 (สายบ้านตำแย - ห้วยหนองแซง) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
จ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านตำแย หมู่ที่ 2 (สายบ้านตำแย - ห้วยหนองแซง) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
จ้างเหมาปรับปรุงรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ยี่ห้อ ISUZU ทะเบียน ผฉ ๗๖๔๘ ขอนแก่น รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๓ - ๕๔ - ๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
ซื้อถังขยะมูลฝอย ขนาด 200 ลิตร จำนวน 33 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
ซื้อถังขยะมูลฝอย ขนาด 200 ลิตร จำนวน 33 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ FORD ทะเบียน กธ 5637 ขอนแก่น รหัสครุภัณฑ์ 001-50-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง