วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ส.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการค่ายศิลปะเด็ก(ART Project For KIDS CAMP ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
จ้างเหมาจัดนิทรรศการศิลปะผสมผสานตามโครงการค่ายศิลปะเด็ก (ART Project FOR KIDS CAMP ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
จ้างเหมาปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะบ้านตำแย หมู่ที่ 2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2566
ซื้อน้ำดื่มตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ภายในตำบลเมืองพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 626 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน กธ 5637 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ยี่ห้อ ฮีโน่ ทะเบียน 85-3858 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย ยี่ห้อ ISUZU ทะเบียน ผษ 7427 ขอนแก่น รหัสครุภัณฑ์ 005 - 63 - 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการขุดลอกทางระบายและซ่อมแซมทางข้ามลำห้วยภายในพื้นที่ตำบลเมืองพล จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านทับบา หมู่ที่ 3 (สายโนนหนองผึ่ง - ห้วยหนองแซง) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง