วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านชาด หมู่ที่ 1 (สายหนองปู่ตา - แยกบ้านหนองห้าง (ช่วงหนองอีสานเขียว - แยกหนองห้าง)) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
ซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
จ้างเหมาตกแต่งและจัดสถานที่ตามโครงการส่งเสริมทำนุบำรุง กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารปิ่นโตถวายพระสงฆ์ตามโครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
จ้างเหมาตกแต่งและจัดสถานที่ตามโครงการส่งเสริมทำนุบำรุง กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมทำนุบำรุง กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงคันคูสระหนองผือ บ้านตำแย หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 (สายนบ้านทับบา - บ้านหญ้าคา (ช่วงบ้านหญ้าคา)) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง