วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 8 (สายแยกบ้านหนองห้าง - ห้วยม่วง) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 7 (สายบ้านโนนเหลื่อม - ห้วยเสียว) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านชาดอำนวย หมู่ที่ 11 (สายบ้านชาด - บ้านชาดอำนวย (ช่วงท้ายบ้าน)) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตบ้านท่าหลวง หมู่ที่ 4 (สายบ้านหญ้าคา - บ้านท่าหลวง) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหันใหญ่แม่เอีย หมู่ที่ 10 (สายบ้านตำแย - บ้านหันใหญ่แม่เอีย) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านหันใหญ่ หมู่ที่ 6 (สายวัดสีหะมงคล - หนองระนาม) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง