วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขย 3493 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร ชนิด 3 ช่องทาง ยาว 4.00 เมตร บ้านโนนเหม่น หมู่ที่ 9 (ข้ามลำห้วยเสียว) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
ซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2566
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชาดอำนวย หมู่ที่ 11 (สายบ้านชาด - บ้านชาดอำนวย (ช่วงท้ายบ้าน)) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านชาด หมู่ที่ 1 (สายนานายจำลอง สุทธิสาร) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชาด หมู่ที่ 1 (สายบ้านนายอภินิชัย คำภูษา) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเมืองพลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล (ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง