วันที่
ชื่อเรื่อง
6  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเมืองพลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ประจำปีการศึกษา 1/2566 (ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเมืองพลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ประจำปีการศึกษา 1/2566 (ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงคันคูลำห้วยอีโซ บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทับบา หมู่ที่ 3 (สายบ้านทับบา - บ้านหญ้าคา) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
จ้างบริการค่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและจดทะเบียนโดเมนเนมองคืการบริหารส่วนตำบลเมืองพล เป็นระยะเวลา 12 เดือน (พื้นที่ไม่จำกัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตำแย หมู่ที่ 2 (สายบ้านตำแย - บ้านหันใหญ่แม่เอีย) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านชาดอำนวย หมู่ที่ 11 (สายถนน 2440 - อยู่ดีรีสอร์ท) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายโนนหญ้าคา บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 บ้านทับบา หมู่ที่ 3 (ลำห้วยหนองแซง) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)