วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ค. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
จ้างเหมาสำรวจสุนัขและแมวตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนและวางท่อระบายน้ำภายในพื้นที่ตำบลเมืองพล จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษารถรับ-ส่งนักเรียน ยี่ห้อฟอร์ด ทะเบียน นค 150 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 บ้านทับบา หมู่ที่ 3 (ลำห้วยหนองแซง) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  เม.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 บ้านทับบา หมู่ที่ 3 (ลำห้วยหนองแซง) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  เม.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมคันคูลำห้วยแอกและคันคูลำห้วยตำแย บ้านหันใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมคันคูลำห้วยแอกและคันคูลำห้วยเสียว บ้านโนนเหม่น หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)