วันที่
ชื่อเรื่อง
26  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมคันคูลำห้วยแอก บ้านหันใหญ่แม่เอีย หมู่ที่ 10 (ลำห้วยแอก) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมคันคูลำห้วยหนองแซง บ้านทับบา หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2566
ซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2566
จ้างหมอลำพื้นบ้านตามโครงการสืบสานส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2566
จ้างเหมาทำบายศรีสู่ขวัญตามโครงการสืบสานส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง