วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มี.ค. 2566
ซื้อหัวฉีดดับเพลิง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
ซื้อชุดตรวจหาสารเสพติด จำนวน 200 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศไม่ประจำทางสำหรับเป็นยานพาหนะในการเดินทางตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 22 - 25 มีนาคม 2566
15  มี.ค. 2566
จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศไม่ประจำทางสำหรับเป็นยานพาหนะในการเดินทางตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 22 - 25 มีนาคม 2566
14  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ตามโครงการสืบสานประเพณีไหว้พระเจ้าใหญ่ บุญกุ้มข้าวใหญ่ตำบลเมืองพล ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
จ้างเหมาบริการรถรับส่งผู้เข้าฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
เช่าถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 15 ปอนด์ จำนวน 10 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง