วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 8 (สายบ้านนายอภิวรร - บ้านหันใหญ่) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทับบา หมู่ที่ 3 (สายบ้านทับบา - บ้านหญ้าคา) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
ซื้อชุดเครื่องแบบอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
จ้างเหมาตกแต่งและจัดสถานที่ตามโครงการสืบสานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่อำเภอพล ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2566
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมทางระบายน้ำ บ้านตำแย หมู่ที่ 2 (สายวัดศรีสะเกษ - บ้านนางยุ่น สืบสำราญ) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
ซื้อถังพร้อมฝาปิดขนาด 12 แกลลอน จำนวน 1,300 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง