วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดิน บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 (สายบ้านแม่สาย - หนองแวง) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
ซื้อเครื่องซักผ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงคันคูลำห้วยอีโซ บ้า่นหญ้าคา หมู่ทืี่ 5 ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงคันคลองชลประทานและคันคูลำห้วยตำแย บ้านหันใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียงตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
จ้างเหมาอาหารและเครื่องดิื่มตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง