วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ม.ค. 2566
จ้างเหมาจัดนิทรรศการเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
ซื้อของรางวัลและวัสดุอุปกรณ์ในการเล่นเกมส์ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมคันคูสระและคันคูลำห้วยบริเวณที่ถูกน้ำกัดเซาะขาดชำรุดเสียหายภายในตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น (สระปทุมทอง และ ลำห้วยหนองแซง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขย 3493 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2566 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2565
ซื้อกล้องถ่ายรูป จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ FORD ทะเบียน กธ 5637 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง