วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ธ.ค. 2565
ซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 7 (สายบ้านหันใหญ่ - บ้านโนนเหลื่อม) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลเมืองพล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ประจำปีการศึกษา 2/2565 (ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
จ้างเหมาพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประชาชนทั่วไป ประจำงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการเครื่องเสียงตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
จ้างเหมาปรับปรุงถนนดิน บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 (สายบ้านนายแสวง - หนองแวง) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่งขันและตกแต่งสถานที่ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมคันคูลำห้วยตำแย บ้านชาดอำนวย หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง