วันที่
ชื่อเรื่อง
5  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาก่อสร้างทางระบายน้ำพร้อมขยายผิวทาง บ้านตำแย หมู่ที่ 2 (ถนนสายบ้านตำแย - บ้านหันใหญ่แม่เอีย(ช่วงโรงงานไนท์แอพพาเรล)) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหันใหญ่แม่เอีย หมู่ที่ 10 (สายหลังโรงเรียนบ้านหันใหญ่) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหันใหญ่ หมู่ที่ 6 (สายบ้านนางอนันต์ - บ้านนางวราณีย์) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 85-3858 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง(กู้ชีพ) หมายเลขทะเบียน ขย 3493 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมฝายน้ำล้นลำห้วยตำแย บ้านชาดอำนวย หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
จ้างเหมาปรับปรุงโดเมน Website องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล เป็นระยะเวลา 12 เดือน (พื้นที่ไม่จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชาด - บ้านหนองห้าง หมู่ที่ ๑ บ้านชาด ตำบลเมืองพล กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง