วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ย. 2565
ซื้อชุดกีฬา จำนวน 220 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2565
ซื้อถ้วยรางวัล จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2565
จ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 8 (สายโคกหนองคลอง - ห้วยเสียว) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชาดอำนวย หมู่ที่ 11 (สายบ้านชาด - บ้านชาดอำนวย (ช่วงท้ายบ้าน)) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชาด หมู่ที่ 1 (สายบ้านนายอภินิชัย คำภูษา) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2565
จ้างเหมาปรับปรุงคันคูลำห้วยเสียว บ้านโนนเหม่น หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าประดับสวยงามและไฟฟ้าส่องสว่าง ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
จ้างเหมาทำกระทง จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
จ้างเหมาในการตกแต่งและจัดสถานที่จัดงานตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง