วันที่
ชื่อเรื่อง
2  พ.ย. 2565
จ้างเหมาเวที ขนาด ๘ x ๑๒ เมตร พร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเมืองพลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ประจำปีการศึกษา 2/2565 (ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2565
จ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านหันใหญ่แม่เอีย หมู่ที่ 10 (สายทิศเหนือบ้าน - วัดป่าพุทธรังษี) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลเมืองพล ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2565
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ต.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทับบา หมู่ที่ 3 (สายบ้านตำแย - บ้านทับบา) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตำแย หมู่ที่ 2 (สายบ้านตำแน - บ้านหันใหญ่แม่เอีย (เชื่อมถนน สาย 2440)) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถรับ-ส่งนักเรียน ทะเบียน นค 150 ขอนแก่น รหัสครุภัณฑ์ 001 - 54 - 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง