วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ Ford ทะเบียน กธ 5637 ขอนแก่น รหัสครุภัณฑ์ 001 - 50 - 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) รหัสครุภัณฑ์ 420 - 58 - 0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริม ฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านตำแย หมู่ที่ 2 (สายฟาร์มไก่เพชร - โคกทับบา) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการขุดลอกทางระบายน้ำและกำจัดวัชพืช ริมถนนทางหลวงหมายเลข 2 และริมถนนทางหลวงหมายเลข 2440 บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 4 และ บ้านตำแย หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงทางระบายน้ำ บ้านหันใหญ่ หมู่ที่ 6 (สายบ้านตำแย - บ้านหันใหญ่แม่เอีย) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง