วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน,อาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับผู้เรียน ค่ายศิลปะเด็ก (ART Project For KIDS CAMP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับผู้เรียน ค่ายศิลปะเด็ก (ART Project For KIDS CAMP) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองพล ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ (210 คอนกรีต) จำนวน 4 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
จ้างเหมาขุดลอกวัชพืชบริเวณลำห้วยอีโซ บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างเหมาขุดลอกวัชพืชบริเวณสะพาน บ้านหันใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเมืองพล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕ (ระหว่างวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทับบา หมู่ที่ 3 (สายบ้านตำแย - บ้านทับบา,แยกร้านค้า) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง