วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ส.ค. 2565
จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชาด หมูที่ ๑ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกอเนกประสงค์ ยี่ห้อ Hino ทะเบียน 85-3858 ขอนแก่น รหัสครุภัณฑ์ 006 - 59 - 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกอเนกประสงค์ ยี่ห้อ ฮีโน่ ทะเบียน 85-3858 รหัสครุภัณฑ์ 006 - 59 - 0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
จ้างเหมารถไถเพื่อปรับพื้นที่ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุจำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนว 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง