วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ส.ค. 2565
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ที่ใช้ในงานสาธารณสุข จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
จ้างเหมาสำรวจสุนัขและแมวตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ขนาดบรรจุ 1 ขวด/10 โดส พร้อมอุปกรณ์การฉีด จำนวน 170 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชาดอำนวย หมู่ที่ 11 (สายบ้านชาด - บ้านชาดอำนวย รหัสทางหลวง ขก.ถ. 173-02 (สายทางเข้าหมู่บ้าน)) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนและวางท่อระบายน้ำภายในพื้นที่ตำบลเมืองพล จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างเติมผงเคมีดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 12 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างเหมาจัดนิทรรศการหล่อเทียนพรรษาจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง