วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา กิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์หล่อเทียนพรรษา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
จ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 8 (สายบ้านหนองห้าง - บ้านหันใหญ่ (ช่วงบ้านนายอภิวรรณ)) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเมืองพล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล (ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 7 (บ้านโนนเหลื่อม - บ้านหนองห้าง) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบลากจูง รหัสครุภัณฑ์ 055-58-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
ซื้อน้ำดื่มตามโครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง