วันที่
ชื่อเรื่อง
6  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกอเนกประสงค์ ยี่ห้อ ฮีโน่ หมายเลขทะเบียน 85-3858 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน ผฉ 7648 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทับบา หมู่ที่ 3 (สายรอบบ้าน(บ้านนายแสวง ทาทอง)) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทับบา หมู่ที่ 3 (สายรอบบ้าน (บ้านนายแสวง ทาทอง)) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง