วันที่
ชื่อเรื่อง
25  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
จ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านตำแย หมู่ที่ 2 (สายบ้าน นายหมาย - แยกโรงงาน) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหันใหญ่ หมู่ที่ 6 (สายบ้านตำแย - บ้านหันใหญ่แม่เอีย) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 4 (สายวัดขวัญเมือง - ข้างปั๊มน้ำมัน ปตท.) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2565
จ้างปรับปรุงบ่อน้ำบริเวณสวนหย่อมด้านทิศตะวันออกหน้าหอประชุมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาปรับพื้นที่ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2565
จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2565
จ้างบริการเช่าชุดพร้อมเครื่องแต่งกายและแต่งหน้าการแสดงพิธีเปิดโครงการสืบสาน/ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2565
จ้างบริการเต็นท์ตามโครงการสืบสาน/ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2565
จ้างเหมาเครื่องเสียงตามโครงการสืบสาน/ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ประจำปี 2565 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง