วันที่
ชื่อเรื่อง
8  เม.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน, อาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการสืบสาน/ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2565
ซื้อชุดตรวจ ATK จำนวน 300 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
จ้างเหมาจัดตกแต่งจัดสถานที่ตามโครงการสืบสาน/ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ประจำปี 2565 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
ซื้อชุด ATK จำนวน 333 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำหรับจุดตรวจตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2565
จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการสืบสาน/ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ประจำปี 2565 จำนวน 11 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2565
จ้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายบ้านทับบา ถึงสายบ้านหันใหญ่ บ้านทับบา หมู่ที่ ๓ ตำบลเมืองพล กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพ
28  มี.ค. 2565
จ้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายบ้านหันใหญ่ ถึงสายบ้านโนนเหลื่อม บ้านหันใหญ่ หมู่ที่ ๖ ตำบลเมืองพล กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดย