วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมคันคูลำห้วยคันคูลำห้วยและขุดลอกทางระบายน้ำ บ้านทับบา หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
จ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านทับบา หมู่ที่ 3 (สายนานายสุพัฒน์ - คลองชลประทาน) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
จ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 8 (สายข้างสวนไผ่ดาบทอง) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเมืองพลและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.อบต.เมืองพล ประจำปีการศึกษา 1/2567 (ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลเมืองพลและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.อบต.เมืองพล ประจำปีการศึกษา 1/2567 (ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
ซื้อถังขยะมูลฝอย ขนาด 200 ลิตร จำนวน 22 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 4 (คุ้มหนองแวง สายข้างร้านวิบูลย์) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2567
จ้างเหมาปรับปรุงคันคูลำห้วยเสียว บ้านโนนเหม่น หมู่ที่ 9 (ลำห้วยเสียวฝั่งตะวันออก) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2567
จ้างเหมาปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านชาด หมู่ทืี่ 1 (สายข้างร้าน ป.ยานยนต์ - หนองปู่ตา) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง