วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มี.ค. 2565
จ้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านชาดอำนวย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเมืองพล กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๔๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรบ้านชาด หมู่ที่ 1 (สายนา นายภาณุพงศ์ ทีขาว) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2565
ซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2565
จ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านชาด หมู่ที่ 1 (สาย นายสุดใจ นาตาแสง) ตำบลเมืองพลอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง