วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2565
ซื้อกระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม (5 รีม/ลัง) จำนวน 22 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2565
ซื้อไมค์ลอย ย่านความถี่ UHF จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2565
ซื้อชั้นวางของ 3 ชั้น จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2565
ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2565
ซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง