วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ม.ค. 2565
จ้างเหมาปรับพื้นที่ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2565
จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
จ้างเหมาทาสีห้องทำงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล , ห้องทำงานรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล , ห้องทำงานประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล และห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล จำนวน 1 งา่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีการศึกษา 2/2564 (ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน ผฉ 7648 ขอนแก่น จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง