วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ย. 2564
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2564
ซื้อบัตรเลือกตั้งและแบบขีดคะแนน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2564
ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 6 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุตามโครงการจัดการเลือกตั้งสามาชิกสภาองคืการบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลเมืองพล ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๔ (ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง