วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ต.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านตำแย หมู่ที่ ๒ (สายบ้านนายกว้าง ไสยลา) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2564
ซื้อกระดานนับคะแนนพื้นไม้อัดขนาด ๒.๐๐ x ๑.๒๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร (ขาแยกประกอบได้) จำนวน ๒๒ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ต.ค. 2564
จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
ซื้อหินคลุก จำนวน 30 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านชาด หมู่ที่ 1 (สายบ้านนางคำพอง โนบรรเทา) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านชาด หมู่ที่ 1 (สายบ้านนายอภินิชัย คำภูษา) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงทางระบายน้ำ บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 4 (คุ้มหนองแวง) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 158 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง