วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมทางระบายน้ำ บ้านหันใหญ่ หมู่ที่ 6 (สายบ้านนายปฐมพงษ์) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อชุดตรวจหาเชื้อแอนติเจนของเชื้อ SAR CoV (Covid-19) จำนวน 200 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อถังขยะติดเชื้อสีแดง (ขนาด 240 ลิตร) จำนวน 2 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าหลวง หมู่ท่ี่ 4 (สายคุ้มน้อย) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบรรจุนำ้ยาเคมีถังดับเพลิงและเปลี่ยนเกจวัดแรงดัน, เปลี่ยนสายฉีดเคมีถังดับเพลิง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง