วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
ซื้อเตียงไม้ จำนวน 15 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสนามศูนย์พักคอย (CI Community Isolution) ประจำตำบลเมืองพล จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2564
จ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ จำนวน 320 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
จ้างเหมาขุดบ่อบำบัด,บ่อซึม ห้องน้ำศูนย์แยกกักผู้ป่วยโควิด (COVID-19)ในชุมชน ประจำตำบลเมืองพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 66 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตำแย หมู่ที่ ๒ สายบ้านตำแย - บ้านหันใหญ่แม่เอีย(หน้าโรงงาน) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง