วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านชาด หมู่ที่ ๑ (สายข้าง รพ.สต.(ขก.ถ.๑๗๓-๐๑)) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๖๙๐ ชุด ตามโครงการจุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 ประชาชนทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชาดอำนวย หมู่ที่ ๑๑ (สายบ้านนายถ้วน) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2564
ซื้อเลื่อยยนต์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลเมืองพล ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๔ (ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๔ (ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง