วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มิ.ย. 2564
ซื้อตู้เหล็๋กแบบ ๒ บาน จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกอเนกประสงค์ ยี่ห้อฮีโน่ เลขทะเบียน ๘๕-๓๘๕๘ ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖ - ๕๙ - ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
ซื้อยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ หรือยากำจัดแมลงและสัตว์รบกวน ด้านการปศุสัตว์ ที่มีส่วนประกอบของสารไซเพอร์เมทริน (Cypermethrin) ขนาดบรรจุขวดละ ๑ ลิตร จำนวน ๕๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลเมืองพล ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๔ (ระหว่างวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๔ (ระหว่างวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทับบา หมู่ที่ ๓ (สายบ้านตำแย - บ้านทับบา) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลเมืองพล ตามโครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ตามโครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง