วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกอเนกประสงค์ ยี่ห้อ HINO ทะเบียน ๘๕-๓๘๕๘ ขอนแก่น รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๖ - ๕๙ - ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทับบา หมู่ที่ ๓ (สายบ้านทับบา - บ้านหญ้าคา) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลเมืองพล ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๔ (ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๔ (ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหันใหญ่แม่เอีย หมู่ที่ 10 (สายบ้านตำแย - บ้านหันใหญ่แม่เอีย) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
จ้างบริการค่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและปรับปรุงเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล เป็นระยะเวลา 12 เดือน (พื้นที่ไม่จำกัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2564
ซื้อวัคซีนตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๕๖๖ โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง