วันที่
ชื่อเรื่อง
5  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุจำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชาด หมู่ที่ ๑ (สายข้าง รพ.สต.) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชาดอำนวย หมู่ที่ ๑๑ (สายบ้านนางบุญถม) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2564
จ้างต่อเติมอาคารกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
ซื้อกรวยจราจร พร้อมแถบสะท้อนแสง ขนาดความสูง ๗๐ ซม. จำนวน ๘ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเหม่น หมู่ที่ 9 (สายบ้านโนนเหม่น - บ้านดอนข้าวโพด) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองช่าง) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ ๕๖๓๗ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง