วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมคันคูคลองชลประทาน คันคูลำห้วยและหนองน้ำสาธารณะที่ชำรุดภายในเขตพื้นที่ตำบลเมืองพล จำนวน ๑๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๕ (สายบ้านหญ้าคา - ห้วยแอก) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
ซื้อน้ำดื่มตามโครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2564
ซื้อถังพร้อมฝาปิด จำนวน ๑๒๖ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมประตูภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษารถบรรทุกอเนกประสงค์ ยี่ห้อฮีโน่ ทะเบียน ๘๕-๓๘๕๘ ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖ - ๕๙ - ๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง