วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ ๗ (สายบ้านโนนเหลื่อม - บ้านหนองห้าง) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงคันคูลำห้วยม่วง บ้านหนองห้าง หมู่ที่ ๘ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการและผู้สูงอายุ อบต.เมืองพล ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
ซื้ออุปกรณ์สำหรับจุดตรวจ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง