วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียงตามโครงการแข่งกีฬาต้านยาเสพติดประชาชนทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
จ้างเหมาบุคคลจัดเตรียมพิธีเปิด - ปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประชาชนทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งสำหรับนักกีฬาและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
จ้างเหมาบุคคลจัดเตรียมสนามแข่งขันและตกแต่งสถานที่ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประชาชนทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2563
ซื้อถ้วยรางวัลสำหรับโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2563
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ FORD หมายเลขทะเบียน นศ ๑๕๐ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในพื้นที่ตำบลเมืองพล ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๓ (ระหว่างวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๓ (ระหว่างวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง