วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2563
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระยะเวลา ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๕ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทับบา หมูที่ ๓ (สายบ้านตำแย - บ้านทับบา) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว้า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชาด หมู่ที่ ๑ (สาย ขก.๒๐๖๕ บ.ชาด(สายข้าง รพ.สต.)) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหันใหญ่ หมู่ที่ ๖ (สายตำแย - โนนกอก) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทับบา หมู่ที่ ๓ (สายบ้านทับบา - บ้านหญ้าคา) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชาดอำนวย หมู่ที่ ๑๑ (สาย บ้านนายบุญทัน เล่ห์กล) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชาด หมู่ที่ ๑ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด ๒๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง