วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2563
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง
9  ก.ย. 2563
ซื้อโต๊ะทำงานและโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชาด หมู่ที่ ๑ (สายหลังวัด) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
จ้างก่อสร้างรั้วที่ทำการ อบต.เมืองพล (ด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) พร้อมทางระบายน้ำ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชาดอำนวย หมู่ที่ ๑๑ (สายบ้านนางบุญถม) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ FORD ทะเบียน กธ ๕๖๓๗ ขอนแก่น จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง