วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ส.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ห้องนายกฯ) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๔๘ - ๐๐๐๖ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำโนนหญ้าคา บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๕ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ อบต.เมืองพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบริการเช่าถังเคมีดับเพลิง เคมีแห้ง ชนิดมือถือ ขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๑๕ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเหม่น หมู่ที่ ๙ (สายบ้านโนนเหม่น - บ้านแฝก) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง