วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๓ (ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในพื้นที่ตำบลเมืองพล ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๓ (ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ ขนาด ๘ นิ้ว แบบลากจูง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕ - ๕๘ - ๐๐๐๖ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการทาสีปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองพล ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมคันคูลำห้วย และ หนองน้ำสาธารณะที่ชำรุดภายในตำบลเมืองพล จำนวน ๗ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง