วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๔ (สายคุ้มน้อย) ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในพื้นที่ตำบลเมืองพล ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๓ (ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล(ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหันใหญ่ หมู่ที่ ๖ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการค่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและปรับปรุงเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน (พื้นที่ไม่จำกัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยโสกกาว บ้านท่าหลวง หมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. ๑๗๓-๐๒ บ้านชาดอำนวย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเมืองพล กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ๑ สา
28  เม.ย. 2563
จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยเสียว บ้านโนนเหม่น หมู่ที่ ๙ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเต็นท์ผ้าใบจำนวน ๖ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง